[اسم]

TLC

(tender loving care)
/ti-ɛl-si/
غیرقابل شمارش

1 مراقبت دلسوزانه

informal
  • 1. What he needs now is just rest and a lot of TLC.
    1 . چیزی که او الان نیاز دارد فقط استراحت و یک عالم مراقبت دلسوزانه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان