[صفت]

torrid

/ˈtɔrəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: torrider] [حالت عالی: torridest]

1 آتشین (عشق و غیره) پرشور

مترادف و متضاد ardent erotic passionate passionless
  • 1.a torrid love affair
    1. یک رابطه عشقی (نامشروع) آتشین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان