[فعل]

to toughen up

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 محکم کردن سفت کردن، قوی و پراستقامت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان