[فعل]

to typecast

/ˈtaɪpkæst/
فعل گذرا
[گذشته: typecasted] [گذشته: typecasted] [گذشته کامل: typecasted]

1 نقش مشابه دادن

  • 1.She didn't want to be typecast as a dumb blonde.
    1. او نمی خواست دوباره نقش مشابه یک بلوند کودن را بازی کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان