[اسم]

tyrant

/ˈtaɪrənt/
قابل شمارش
[جمع: tyrants]

1 حاکم ظالم دیکتاتور

مترادف و متضاد autocrat dictator oppressor
  • 1. The country was ruled by a tyrant.
    1 . کشور توسط یک حاکم ظالم فرمانروایی می‌شد.
  • 2. The tyrant demanded loyalty and obedience from his subjects.
    2 . حاکم ظالم از زیر دستانش طلب وفاداری و فرمانبرداری کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان