[صفت]

typographic

/ˌtaɪpəˈɡræfɪk/
غیرقابل مقایسه

1 وابسته به تایپوگرافی وابسته به نویسه‌نگاری، وابسته به حروف‌نگاری

2 چاپی

معادل ها در دیکشنری فارسی: چاپی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان