[فعل]

to typify

/ˈtɪpɪfaɪ/
فعل گذرا
[گذشته: typified] [گذشته: typified] [گذشته کامل: typified]

1 نمونه (چیزی) بودن

2 نماد (چیزی) بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان