[اسم]

typhus

قابل شمارش

1 تیفوس (بیماری)

معادل ها در دیکشنری فارسی: تیفوس محرقه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان