[فعل]

to wave

/weɪv/
فعل گذرا
[گذشته: waved] [گذشته: waved] [گذشته کامل: waved]

1 دست تکان دادن

مترادف و متضاد gesture signal
to wave at/to somebody
برای کسی دست تکان دادن
 • I waved at him, and he waved back.
  من برای او دست تکان دادم و او هم (برای من) دست تکان داد.
to wave one's arms/hands (about/around)
دست‌های خود را (به اطراف) تکان دادن
 • She waves her hands around a lot when she's talking.
  او وقتی که صحبت می‌کند، دست‌هایش را زیاد با اطراف تکان می‌دهد.
to wave one's hand at somebody
دست خود را به سمت کسی تکان دادن
 • She waved her hand dismissively at the housekeeper.
  او تحقیرآمیزانه دستش را به سمت خدمتکار خانه تکان داد [برای صدا زدن].
to wave somebody something
به نشانه چیزی برای کسی دست تکان دادن
 • My mother was crying as I waved her goodbye.
  مادرم داشت گریه می‌کرد، وقتی من به نشانه خداحافظی برایش دست تکان دادم.
to wave something to somebody
به نشانه چیزی برای کسی دست تکان دادن
 • My mother was crying as I waved goodbye to her.
  مادرم داشت گریه می‌کرد، وقتی من به نشانه خداحافظی برایش دست تکان دادم.

2 تکان دادن به اهتزاز در آوردن

مترادف و متضاد move to and fro swing
to wave flags
پرچم تکان دادن
 • The children waved flags as the mayor rode past.
  بچه‌ها هنگام رد شدن شهردار از مسیر پرچم‌ها را تکان دادند.

3 به اهتزاز در آمدن تکان خوردن

مترادف و متضاد flutter ripple wave around
flags wave
پرچم‌ها تکان می‌خورند
 • The flags were waving in the air.
  پرچم‌ها در هوا تکان می‌خوردند.

4 موجدار کردن (مو)

مترادف و متضاد crimp curl
to wave one's hair
موی خود را موجدار کردن
 • She's had her hair waved.
  او موهایش را موجدار کرده است.
[اسم]

wave

/weɪv/
قابل شمارش

5 موج (دریا)

مترادف و متضاد billow breaker
 • 1. Waves are pounding the beach rocks.
  1 . امواج، سنگ‌های ساحل را می‌کوبد.

6 تکان حرکت

مترادف و متضاد motion
 • 1. With a wave of his hand, he said good night and left the room.
  1 . با یک تکان دست، او خداحافظی کرد و اتاق را ترک کرد.
to give somebody a wave
برای کسی دست تکان دادن
 • He gave us a wave as the bus drove off.
  همین که اتوبوس راه افتاد او برای ما دست تکان داد.

7 موج (مو)

8 موج (فیزیک) نوسان

مترادف و متضاد oscillation ripple vibration
radio/sound/ultrasonic waves
امواج رادیویی/صوتی/مافوق صوت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان