[جمله]

When's the rainy season in your city?

/wɛnz ðə ˈreɪni ˈsizən ɪn jʊər ˈsɪti?/

1 ایام (فصل) بارندگی در شهر شما چه زمانی است (کدام است)؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان