[قید]

where

/wer/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کجا

معادل ها در دیکشنری فارسی: کجا کو
 • 1.Where are my car keys?
  1. کلید اتومبیلم کجاست؟
 • 2.Where did you put my umbrella?
  2. چترم را کجا گذاشتی؟
 • 3.Where does he live?
  3. او کجا زندگی می‌کند؟
کاربرد قید where به معنای کجا
معادل قید where در فارسی "کجا" است. زمانیکه بخواهیم محل، مکان و یا موقعیت چیزی یا کسی را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بپرسیم، از این قید پرسشی استفاده می‌کنیم. برای مثال:
"?Where do you live" (شما کجا زندگی می‌کنید؟)
"?Where did you put my umbrella" (چترم را کجا گذاشتی؟)
[حرف ربط]

where

/wer/

2 که (به) جایی که، کجا

معادل ها در دیکشنری فارسی: که
 • 1.I've forgotten where I was in this book.
  1. فراموش کرده‌ام کجای این کتاب بودم [تا کجای این کتاب را خوانده‌ام].
 • 2.I've reached the stage where I just don't care anymore.
  2. من به مرحله‌ای رسیده‌ام که دیگر اهمیتی نمی‌دهم.
 • 3.Sit where I can see you
  3. جایی بنشین که بتوانم تو را ببینم.
 • 4.This is where I live.
  4. این جایی است که (من در آن) زندگی می‌کنم [من اینجا زندگی می‌کنم].
 • 5.We then moved to Paris, where we lived for six years.
  5. سپس به پاریس نقل مکان کردیم، جایی که شش سال زندگی کردیم.
کاربرد حرف ربط where به معنای که یا (به) جایی که
زمانی که بخواهیم به مکان و یا محل اتفاق چیزی یا عملی اشاره کنیم از حرف ربط where به معنای "که" یا "جایی که" استفاده می‌کنیم. مثال:
".The birds travel where it is warm" (پرندگان به جایی کوچ می‌کنند که گرم باشد.)
".We then went to Paris, where we lived for six years" (سپس به پاریس نقل مکان کردیم، جایی که شش سال زندگی کردیم.)
گاهی اوقات این حرف ربط به معنای "کجا" نیز است. برای مثال:
".I've forgotten where I was in this book" (فراموش کردم کجای این کتاب بودم [تا کجای این کتاب را خوانده‌ام].)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان