[قید]

whence

/wens/
غیرقابل مقایسه

1 از همان محل که از همان جایی که

formal old use
  • 1.They returned whence they had come.
    1. آنها از همان جایی که آمده بودند، بازگشتند.

2 از کجا

معادل ها در دیکشنری فارسی: از کجا
formal old use
  • 1.Whence does Parliament derive this power?
    1. پارلمان این قدرت را از کجا می‌گیرد؟
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان