[حرف ربط]

whenever

/wenˈev.ər/

1 هر وقت هر موقع

مترادف و متضاد any time
  • 1. Whenever I go there they seem to be out.
    1 . هر وقت به آنجا می‌روم، به نظر می‌رسد آنها بیرون هستند.
  • 2. you can come here whenever you want.
    2 . شما می‌توانید هر وقت که بخواهید به اینجا بیایید.
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان