[جمله]

Where’s dad?

/wɛrz dæd?/

1 بابا کجاست؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان