[اسم]

whey cheese

/wˈeɪ tʃˈiːz/
قابل شمارش

1 پنیر لور

معادل ها در دیکشنری فارسی: لور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان