[جمله]

Which floor do you work on?

/wɪʧ flɔr du ju wɜrk ɑn?/

1 در طبقه چندم کار می کنید؟ محل کارت کدام طبقه است؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان