[جمله]

Which floor do you live on?

/wɪʧ flɔr du ju lɪv ɑn?/

1 در کدام طبقه زندگی می کنید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان