[جمله]

Which bus goes to the city center?

/wɪʧ bʌs goʊz tu ðə ˈsɪti ˈsɛntər?/

1 کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان