[جمله]

Which grade are you in?

/wɪtʃ ɡreɪd ə ju ɪn/

1 کلاس چندم هستید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان