[جمله]

Which house do you live in?

/wɪʧ haʊs du ju lɪv ɪn?/

1 در کدام خانه زندگی می کنید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان