[جمله]

Which airline are you taking?

/wɪʧ ˈɛrˌlaɪn ɑr ju ˈteɪkɪŋ?/

1 با کدام خط هوایی می روی؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان