you


/juː/
/juː/

ضمیر
1
you [ضمیر]
1
[ضمیر دوم شخص فاعلی مفرد و جمع] تو، شما

ضمیر
2
you [ضمیر]
2
[ضمیر دوم شخص مفعولی مفرد و جمع] تو را، به تو، شما را، به شما

ضمیر
3
you [ضمیر]
3
[نشانه تاکیدی برای خطاب مستقیم]

  • 1. You girls , stop talking !
    1. دخترها، دست از صحبت بردارید!
  • 2. احمق خنگ!

ضمیر
4
you [ضمیر]
4
آدم شخص، فرد

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان