you


/juː/
/juː/

ضمیر
1
you [ضمیر]
1
[ضمیر دوم شخص فاعلی مفرد و جمع] تو، شما

ضمیر
2
you [ضمیر]
2
[ضمیر دوم شخص مفعولی مفرد و جمع] تو را، به تو، شما را، به شما

ضمیر
3
you [ضمیر]
3
[نشانه تاکیدی برای خطاب مستقیم]

ضمیر
4
you [ضمیر]
4
آدم شخص، فرد

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان