1 [ضمیر دوم شخص فاعلی مفرد و جمع] تو، شما

معادل ها در دیکشنری فارسی: تو شما
 • 1.Are you ready?
  1. شما حاضر هستید؟
 • 2.You are a bad sister.
  2. تو خواهر بدی هستی.
 • 3.You look nice today.
  3. تو امروز زیبا به نظر می‌رسی.
کاربرد واژه you به معنای تو ، شما
ضمیر you در زبان انگلیسی معادل تو و شما در فارسی است. ضمیر you در معنای "تو" مفرد و در معنای "شما" جمع است. برخلاف فارسی در زبان انگلیسی ضمیر you شکل جمع و مفرد یکسانی دارد. مثال:
".You look nice" (تو امروز زیبا به نظر می‌رسی.)

2 آدم شخص، فرد

 • 1.You can buy stamps at a post office.
  1. آدم می‌تواند از اداره پست تمبر بخرد.
 • 2.You learn a language better if you visit the country where it is spoken.
  2. آدم یک زبان را بهتر یاد می‌گیرد، اگر به کشوری که به آن زبان صحبت می‌شود سفر کند.
توضیح درباره ضمیر you در مفهوم آدم
ضمیر you در این مفهوم نقش ضمیر نامعین (non-specific pronoun) را دارد و به‌طور کلی برای اشاره به مردم و آدم‌ها به صورت یک مجموعه استفاده می‌شود.

3 [ضمیر دوم شخص مفعولی مفرد و جمع] تو را، به تو، شما را، به شما

 • 1.He saw you in the house.
  1. او تو را در خانه دید.
 • 2.I don't want to see you.
  2. نمی‌خواهم تو را ببینم.
 • 3.I love you.
  3. من تو را دوست دارم.
کاربرد واژه you در نقش ضمیر مفعولی
ضمیر you در زبان انگلیسی در نقش مفعولی معادل "تو را، به تو، شما را، به شما" در فارسی است. این ضمیر هم برای مفرد و هم برای جمع به یک صورت نوشته می‌شود.

4 [نشانه تاکیدی برای خطاب مستقیم]

 • 1.You girls, stop talking!
  1. دخترها، دست از صحبت بردارید!
 • 2.You stupid idiot!
  2. احمق خنگ!
توضیح درباره ضمیر you به عنوان نشانه تاکیدی
چون در زبان انگلیسی صفات صرف نمی‌شوند و در جمله فعلی هم وجود ندارد، برای نشان دادن مخاطب کلام از ضمیر you استفاده می‌کنند تا مشخص شود منظور کیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان