[عبارت]

zero in on

/ˈzɪroʊ ɪn ɑn/

1 در شرف یافتن (چیزی) بودن به یافتن (چیزی) نزدیک شدن

informal
  • 1.In the medical world, they're zeroing in on a cure for the common cold.
    1. در دنیای پزشکی، (دانشمندان) در شرف یافتن درمانی برای سرماخوردگی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان