[اسم]

zero hour

/zˈiəɹoʊ ˈaɪʊɹ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لحظه شروع عملیات

2 لحظه مهم و بحرانی لحظه حیاتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان