[فعل]

divorcer

/divɔʀse/
فعل گذرا
[گذشته کامل: divorcé] [حالت وصفی: divorçant] [فعل کمکی: avoir ]

1 طلاق گرفتن

  • 1.Après cinq ans de mariage, ils ont décidé de divorcer.
    1. بعد از 5سال ازدواج، آنها تصمیم به طلاق گرفته‌اند.
  • 2.Ce couple a divorcé à l'amiable après dix ans de mariage.
    2. این زوج بعد از 10سال ازدواج دوستانه جدا شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان