[فعل]

recharger

فعل گذرا و ناگذر

1 دوباره شارژ کردن

2 دوباره بارگیری کردن دوباره بار زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان