[اسم]

la recherche

/ʀ(ə)ʃɛʀʃ/
قابل شمارش مونث
[جمع: recherches]

1 پژوهش تحقیق

  • 1.faire la recherche
    1. انجام دادن پژوهش
  • 2.Je vais faire une petite recherche.
    2. من یک تحقیق کوچک انجام خواهم داد.
  • 3.Le laboratoire de recherche
    3. آزمایشگاه تحقیقاتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان