[اسم]

die Anzahl

/ˈantsaːl/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Anzahl]

1 تعداد

  • 1.Die Anzahl der Mitglieder unseres Vereins ist gestiegen.
    1. تعداد اعضای باشگاه ما افزایش داشته‌است.
  • 2.Die Anzahl der Teilnehmer war groß.
    2. تعداد شرکت‌کنندگان زیاد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان