[فعل]

anzeigen

/ˈantsaɪ̯ɡən/
فعل گذرا
[گذشته: zeigte an] [گذشته: zeigte an] [گذشته کامل: angezeigt] [فعل کمکی: haben ]

1 [به پلیس] اطلاع دادن به پلیس یا مسئولین گزارش کردن

  • 1.Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an.
    1. اگر شما اینجا پارک کنید، من به پلیس اطلاع می دهم.

2 نشان دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان