[اسم]

das Anzeichen

/ˈanˌʦaɪ̯çn̩/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Anzeichen] [ملکی: Anzeichens]

1 نشانه علامت

  • 1.die Anzeichen einer Krankheit
    1. علامت یک بیماری
  • 2.Es gibt Anzeichen, dass sich die Situation verbessert.
    2. نشانه‌ای وجود دارد که شرایط بهبود می‌یابد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان