[فعل]

aufklären

/ˈaʊ̯fˌklɛːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: klärte auf] [گذشته: klärte auf] [گذشته کامل: aufgeklärt] [فعل کمکی: haben ]

1 شفاف سازی کردن حل کردن، روشن کردن

  • 1.Bitte kläre mich darüber auf, was hier geschieht!
    1. لطفا من را روشن کنید که اینجا چه اتفاقی افتاده است.
  • 2.Die Polizei konnte den Tathergang rekonstruieren und den Fall aufklären.
    2. پلیس توانست صحنه جرم را بازسازی کند و مورد را حل کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان