[اسم]

die Aufklärung

قابل شمارش مونث

1 توضیح شرح

2 عصر روشنگری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان