[فعل]

aufknöpfen

فعل گذرا و ناگذر

1 باز کردن (دکمه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان