[حرف اضافه]

aus

/aʊs/
[همراه: dative]

1 از

 • 1. Die Möbel sind noch aus der Zeit um 1900.
  1 . مبلمان از زمان 1900 است.
 • 2. Er kommt aus Brasilien.
  2 . او از برزیل می‌آید. [او اهل برزیل است.]
 • 3. Frau Müller geht jeden Morgen um 8 Uhr aus dem Haus.
  3 . خانم "مولر" هر صبح ساعت 8 از خانه می‌رود.
 • 4. Ich trage nur Pullover aus reiner Wolle.
  4 . من فقط پلیور از پشم خالص می‌پوشم.
کاربرد واژه aus به معنای از
حرف اضافه aus در چند کاربرد معادل "از" در فارسی است. این کاربردها عبارتند از:
- برای نشان دادن منشا یا ملیت افراد و چیزها. به مثال زیر توجه کنید:
"Er kommt aus Brasilien" (او از برزیل می آید. / او اهل برزیل است.)
- برای نشان دادن مشخصه، جنس یا بافت یک چیز. به مثال زیر توجه کنید:
"Pullover aus reiner Wolle" (پلیور از پشم خالص)
- حرکت از یک داخل به خارج (از یک محیط بسته به فضای آزاد). به مثال زیر توجه کنید:
"aus dem Haus gehen" (از خانه رفتن)
- برای نشان دادن تغییر در شرایط. به مثال زیر توجه کنید:
"aus tiefem Schlaf erwachen" (از خواب عمیق بیدار شدن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان