[جمله]

Bitte alles zusammen.

/bɪtə aləs tsuːzamən/

1 لطفا همه (صورتحساب) باهم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان