[حرف ندا]

bitte

/ˈbɪtə/

1 خواهش می‌کنم (در جواب تشکر)

 • 1.Danke sehr! - Bitte!
  1. خیلی ممنون! - خواهش می‌کنم.
 • 2.Entschuldigung! - Bitte!
  2. ببخشید! - خواهش می‌کنم!
bitte sehr/schön
خواهش می‌کنم
bitte, keine Ursache
خواهش می‌کنم، کاری نکردم
bitte, nichts zu danken
خواهش می‌کنم، نیازی به تشکر نیست
کاربرد واژه bitte به معنای خواهش می‌کنم
در آلمانی از bitte بعد از تشکر یا عذرخواهی به معنای "خواهش می‌کنم" استفاده می‌شود. برای همین کاربرد گاهی از عبارات "bitte schön" یا "bitte sehr" هم استفاده می‌شود.

2 باشه

 • 1.Bitte, wie du willst.
  1. باشه، هرطور که تو می‌خواهی.
کاربرد واژه bitte به معنای باشه
استفاده از واژه "bitte" به معنای (باشه) دارای معنایی کنایی است و در جملات طعنه‌آمیز استفاده می‌شود.
[قید]

bitte

/ˈbɪtə/
غیرقابل مقایسه

3 لطفاً

 • 1.Eine Tasse Kaffee, bitte!
  1. یک فنجان قهوه لطفاً!
 • 2.Sprechen Sie bitte langsam.
  2. لطفاً آهسته صحبت کنید.
کاربرد واژه bitte به معنای لطفاً
واژه bitte در آلمانی معنایی نزدیک به "لطفاً" در فارسی دارد. از bitte در جمله برای احترام بیشتر استفاده می‌کنند. در آلمانی bitte معمولاً در انتهای جمله دستوری قرار می‌گیرد. به مثال زیر توجه کنید:
"!Eine Tasse Kaffee, bitte" (یک فنجان قهوه لطفاً!)

4 ببخشید

مترادف و متضاد was haben Sie gesagt? was meinen Sie? was? wie war das?
 • 1.Wie bitte?
  1. ببخشید چی؟
 • 2.Wie bitte? Was haben Sie gesagt?
  2. ببخشید چی؟ چی گفتید؟
[اسم]

die Bitte

/ˈbɪtə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Bitten] [ملکی: Bitte]

5 درخواست خواهش

مترادف و متضاد Anliegen Antrag Ersuchen Gesuch Verlangen
 • 1.Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen?
  1. من یک درخواست دارم. می‌توانم از موبایلتان استفاده کنم؟
 • 2.Ich habe eine Bitte. Könnten Sie das Fenster schließen?
  2. من یک خواهش دارم. ممکن است پنجره را ببندید؟
 • 3.Ich habe noch eine Bitte.
  3. من یک خواهش دیگر هم دارم.
کاربرد واژه Bitte به معنای درخواست
واژه "Bitte" به‌عنوان یک اسم به معنای "درخواست" یا "خواهش" است. از Bitte برای نشان‌دادن مؤدبانه یک درخواست استفاده می‌شود، پس زمانی که از Bitte استفاده می‌کنیم به‌صورت ناخودآگاه جمله شما مؤدبانه شده‌است (دیگر نیازی به استفاده از کلمات مؤدبانه بیشتر نیست) به مثال زیر توجه کنید:
".Ich habe eine Bitte" (من یک درخواست دارم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان