دیکشنری آلمانی ⇆ فارسی

bitte

/ˈbɪtə/

[حرف ندا]

[قید]

[اسم]