[جمله]

Bitte bleiben Sie am Apparat.

/bɪtə blaɪbən ziː am apaʁaːt/

1 لطفا پای تلفن (منتظر) بمانید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان