[اسم]

die Dattel

قابل شمارش مونث

1 خرما رطب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان