[اسم]

das Datum

/ˈdaːtʊm/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Daten] [ملکی: Datums]

1 تاریخ

 • 1.Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen.
  1. لطفا تاریخ و امضا را فراموش نکنید.
 • 2.Bitte schreiben Sie noch das Datum auf das Formular.
  2. لطفا تاریخ را هم توی فرم بنویسید.
 • 3.Welches Datum haben wir heute?
  3. امروز چه تاریخی داریم؟ [امروز چندم است؟]
 • 4.Welches Datum steht in dem Brief?
  4. چه تاریخی در نامه نوشته شده؟
کاربرد واژه Datum به معنای تاریخ
واژه Datum در آلمانی معنایی مشابه "تاریخ" در فارسی دارد. Datum به زمان تقویمی اشاره می کند. پس زمانی که در مورد Datum سوال می شود یا در فرمی Datum را از شما می خواهند باید تاریخ تقویمی روز مورد نظر را بنویسید.
برای اشاره به تاریخ به عنوان یک علم از Datum استفاده نکنید!

2 داده اطلاعات

 • 1.Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen.
  1. ما هنوز به اطلاعات از شما نیاز داریم.
کاربرد واژه Datum به معنای داده
Datum در این کاربرد به معنای "اطلاعات" یا "داده" (معمولا کامپیوتری) است. از واژه Datum در این کاربرد معمولا به صورت جمع و به شکل Daten استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان