[فعل]

dauern

/ˈdaʊ̯ɐn/
فعل ناگذر
[گذشته: dauerte] [گذشته: dauerte] [گذشته کامل: gedauert] [فعل کمکی: haben ]

1 طول کشیدن وقت گرفتن

مترادف و متضاد andauern sich hinziehen von Dauer sein währen
 • 1.Wie lange dauert der Film?
  1. فیلم چقدر طول می‌کشد؟
etwas zwei/drei/... Stunden dauern
چیزی دو/سه/...ساعت طول کشیدن
 • Die Sitzung dauerte zwei Stunden.
  جلسه دو ساعت طول کشید.
etwas eine/eine halbe Stunde/... dauern
چیزی یک ساعت/نیم ساعت/... کشیدن
 • Wie lange dauert die Pause? – Eine halbe Stunde.
  زنگ تفریح چقدر طول می‌کشد؟ - نیم ساعت.
lange/kurze/... dauern
زیاد/کم/... طول کشیدن
 • Das Gespräch wird nicht lange dauern.
  گفت و گو زیاد طول نخواهد کشید.
کاربرد واژه dauern به معنای طول کشیدن
فعل dauern در این کاربرد معنایی مشابه "طول کشیدن" یا "وقت نیاز داشتن/وقت گرفتن" دارد. از dauern معمولا برای نشان دادن مقدار زمان مورد نیاز برای انجام یک کار یا رخ دادن چیزی استفاده می‌شود. مثلا:
"die Sitzung dauerte zwei Stunden" (جلسه دو ساعت طول کشید.)
"das dauert mir zu lange" (این خیلی وقت من را می‌گیرد.)
از عبارت Wie lange dauert معمولا برای سوال کردن در مورد مدت زمان یک چیز استفاده می‌شود. در فارسی ما ممکن است جملات سوالی مشابه را کمی متفاوت مطرح کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
"?Wie lange dauert der Film" (این فیلم چقدر طول می‌کشد؟)
این سوال را ما در فارسی معمولا به صورت "این فیلم چند ساعت/دقیقه است؟" مطرح می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان