[صفت]

eilig

/ˈaɪ̯lɪç/
قابل مقایسه

1 باعجله شتاب‌زده، فوری

  • 1.Dieser Auftrag ist Eilig.
    1. این سفارش فوری است.
  • 2.Hast du eilig, oder können noch wir einen Kaffe trinken?
    2. عجله داری یا می‌توانیم یک قهوه دیگر هم بخوریم؟
  • 3.Hast du es eilig?
    3. عجله داری؟
کاربرد واژه eilig به معنای با عجله
واژه eilig در آلمانی معنایی نزدیک به "باعجله" یا "فوری" در فارسی دارد. اگر چیزی eilig باشد یعنی دارد با عجله انجام می‌شود یا باید در انجام آن عجله کرد. مثلاً:
"eilige Schritte" (راه رفتن باعجله)
"eiliger Auftrag" (سفارش فوری/سفارشی که باید در انجامش عجله کرد)
eilig گاهی به معنای اضطراری هم هست. مثلاً: "eine eilige Nachricht" (یک پیغام اضطراری)
eilig را معمولاً مستقیماً به افراد نسبت نمی‌دهند. در آلمانی برای اینکه نشان دهند کسی عجله دارد معمولاً از ساختار "es eilig haben" استفاده می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:
"?Hast du es eilig" (آیا عجله داری؟)
".Er hatte es sehr eilig, zu gehen" (او خیلی عجله داشت که برود.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان