[عبارت]

ein Auge auf etwas werfen

/aɪ̯n ˈaʊ̯ɡə aʊ̯f ˈɛtvas vɛʁfn̩/

1 (به چیزی) علاقه داشتن

  • 1.Ich habe ein Auge auf dieses Paar Schuhe geworfen.
    1. من به این جفت کفش علاقه دارم.
  • 2.lch glaube, Frank hat ein Auge auf die neue Mitarbeiterin geworfen.
    2. من فکر می‌کنم که فرانک به همکار جدید علاقه دارد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چشمی بر چیزی پرتاب کردن" است و کنایه از "(به چیزی) علاقه داشتن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان