[فعل]

einebnen

فعل گذرا و ناگذر

1 تراز کردن مسطح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان