[صفت]

eineiig

قابل مقایسه

1 همانند یکسان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان