[اسم]

der Einzelmensch

/ˈaɪntsˌɛlmɛnʃ/
قابل شمارش مذکر

1 فرد شخص

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان