[صفت]

fahrtüchtig

قابل مقایسه

1 قابل رانندگی مناسب رانندگی در جاده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان