[اسم]

das Fahrzeug

/ˈfaːtsɔʏ̯k/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fahrzeuge] [ملکی: Fahrzeug(e)s]

1 وسیله نقلیه

  • 1.Wem gehört das Fahrzeug?
    1. این وسیله نقلیه مال چه کسی است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان