[اسم]

der Fahrzeugbrief

/ˈfaːɐ̯tsɔɪ̯kbriːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Fahrzeugbriefe] [ملکی: Fahrzeugbrief(e)s]

1 سند خودرو

  • 1.Der Lenker des Fahrzeugs ist verpflichtet, den Fahrzeugbrief und den Führerschein beim Lenken des Fahrzeugs mitzuführen.
    1. راننده وسیله نقلیه موظف است که سند خودرو و گواهی‌نامه را هنگام راندن وسیله نقلیه همراه داشته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان