[فعل]

fertigen

فعل گذرا و ناگذر

1 ساختن درست کردن، تولید کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان