[فعل]

fertigschreiben

/fˈɛɾtiçʃrˌaɪbən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل گذرا
[گذشته: schrieb fertig] [گذشته: schrieb fertig] [گذشته کامل: fertiggeschrieben] [فعل کمکی: haben ]

1 کامل نوشتن نوشتن را تمام کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان